Szende Tamás tudományos munkáinak bibliográfiája

 

 

 

 

1960

       1.           Ifjabb Teleki Mihály naplója. Tankönyvkiadó, Budapest. (Szerkesztés.)

 

1963

       2.           Török jövevényszavak: Fábián Pál (szerk.): Magyar szófejtések gyűjteménye. Budapest, passim.

 

1964

       3.           Aziz Nesin: Fordítások és ferdítések. [Tréfás történetek.] Európa, Budapest. (Fordítás.)

       4.           Köznyelvi hangstatisztikai vizsgálatok. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 2: 117–132. (Társszerző: Fónagy Iván és Dömölki Bálint.)

 

1965

       5.           Szent-Iványi: Der ungarische Sprachbau. Magyar Nyelvőr 89: 250–256.

 

1966

       6.           Semjakin: A gondolkodás és a beszéd. Magyar Nyelvőr 90: 99–100.

 

1967

       7.           Brod: Franz Kafka. Helikon 12: 154–155.

       8.           Denes–Pinson: The speech chain. Magyar Nyelvőr 91: 374–375.

 

1968

       9.           Phonétique et Phonation. Magyar Nyelvőr 92: 124–127.

 

1969

   10.           A köznyelvi magyar ejtésnorma felé (I. A norma II. Az ajakartikuláció). Nyelvtudományi Közlemények  71: 345–399.

   11.           Chomsky–Halle: The sound pattern of English. Nyelvtudományi Közlemények  71: 448–460.

   12.           Chomsky–Halle: The sound pattern of English. Magyar Nyelvőr 93: 402–404.

   13.           Jakobson, Roman, Halle, Morris: Fonetika és fonológia. Fónagy Iván, Szépe György (szerk.:) Hang – jel – vers. Gondolat, Budapest, 11–65. (Fordítás.)

   14.           Szóstatisztikai vizsgálatok Tóth Árpád, Juhász Gyula és Szabó Lőrinc költe­ményei alapján. Magyar Nyelvőr 93: 287–301.

   15.           Zárhangok, réshangok, affrikáták hangszínképe. Nyelvtudományi Közlemények 71: 281–344. (Társszerző: Fónagy Iván.)

 

1970

   16.           Az utca hangja (Szabálytalan beszédfolyamatok szabály jellegű jellemzői). Magyar Nyelvőr 94: 189–204. (Társszerző: Szende Virág.)

   17.           G. Varga: Alakváltozatok a budapesti köznyelvben. Magyar Nyelvőr 94: 245–248.

   18.           Líra és matematika? Korunk 29: 1448–1153.

 

1971

   19.           Adalék a gyerek beszédhangrendszerének kialakulásához. Nyelvtudományi Közlemények 73: 194–199. (Társszerző: Asztalos Gábor.)

   20.           A normáról (a beszédhangok ejtésnormájának feltárása kapcsán). BL. (Fiatal Nyelvé­szek Baráti Körének Kiadványai) 3. Budapest, 1–12.

   21.           Anyanyelvünk hangzásáról (A hangkapcsolatok szerepe). Magyar Nyelvőr 95: 442–453.

   22.           Molnár: A magyar beszédhangok atlasza. Nyelvtudományi Közlemények  73: 472–474.

   23.           Török címszavak: Világirodalmi Lexikon I., A–Cal. Akadémiai Kiadó, Buda­pest, passim.

 

1972

   24.           A beszédhangok időtartama és a hosszúság. Magyar Nyelvőr 96: 461–467.

   25.           Akustische Regelmässigkeiten unregelmässiger Sprechvorgänge: Hirschberg Jenő, Szépe György, Vass–Kovács Emőke (eds.): Papers in Interdisciplinary Speech Research. Proceedings of the Speech Symposium, Szeged. Akadémiai Kiadó, Buda­pest, 267–268.

   26.           Az asszonynév kérdése és egy javaslat. BL. (Fiatal Nyelvészek Baráti Körének Kiadványai) 8. Budapest, 1–21. (Társszerzők: Kassai Ilona és Nagy Endre.)

   27.           Deme: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. Nyelvtudományi Közlemények  74: 463–465.

   28.           Gége nélküli beszéd (A nyelőcsőbeszéd élettani és akusztikai sajátságai). Magyar Nyelvőr 96: 212–222. (Társszerző: Sáfrán Antal.)

 

1973

     29.         A beszédnorma elméleti alapjairól. Magyar Nyelvőr 97: 315–24.

     30.         A szünet köznyelvi sztenderdjei – skizofrének beszédszünetei. Nyelvtudomá­nyi Dol­go­zatok 14. Budapest, 145–149.

     31.         Die Oesophagussprache als sprachlicher Kompensations­vorgang. Folia Phoni­atrica 25: 347–364. (Társszerző: Sáfrán Antal.)

     32.         Spontán beszédanyag gyakorisági mutatói. NytudÉrt. 81. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 

1974

     33.         A beszédhang-domínium fogalma. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 10: 141–152.

     34.         A kérdés és a kérdezés. Magyar Nyelvőr 98: 333–341. (Társszerző: Eva Gårding.)

     35.         A magyar hangrendszer néhány összefüggése röntgenográfiai vizsgálatok tük­rében. Magyar Nyelv 71: 68–77.

     36.         A nyelv akadályképző szerepéről (palatográfiai mérések alapján). Nyelvtudományi Közlemények  76: 323–357.

     37.         A XX. századi magyar líra egy fejlődésvonulatához. NytudÉrt. 83. Budapest, 585–586.

     38.         Intervocalic affricates in present-day Hungarian. Annual Report of the Insti­tute of Phonetic 8. University of Copenhagen, Copenhagen, 129–131.

     39.         Intra- and interlingual specifics of distribution phenomena in spontaneous speech materials. Annual Report of the Insti­tute of Phonetic 8. University of Copenhagen, Copenhagen, 1–9.

 

1975

     40.         A beszédhang minőségének mérése. Magyar Nyelvőr 99: 469–473. (Társszerzők: Kas­sai Ilona és Olaszy Gábor.)

     41.         A beszédkutatás eredményeinek visszfényei az anyanyelvoktatás reformjának szemlé­letében. Magyartanítás 18: 118–122.

     42.         A szünet mint funkció. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 143. Budapest. (Társszerző: Sallai János.)

     43.         Buda: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Magyar Nyelvőr 99: 90–91.

     44.         Fónagy: Füst Milán, Örökség – Dallamfejtés. Nyelvtudományi Közlemények 77: 303–307.

     45.         Magánhangzóközi affrikátáink természetéről. Magyar Nyelv 71: 432–438.

     46.         Markedness in the light of distribution phenomena of distinctive features. Abstracts of Papers. 8th int. Congr. Phonetic Sciences, Leeds. Univ. of Leeds Press, Leeds, 281.

     47.         Szociolingvisztika: a társadalom nyelvhasználatának tudománya. Magyar Nyelvőr 99: 205–218.

 

1976

     48.         A beszédfolyamat alaptényezői. Akadémiai Kiadó, Budapest.

     49.         Acoustic cues for voice quality features: 8th Acoustic Conference. Az Optikai, Akusz­tikai és Filmtechnikai Egyesület Kiadványai 6/5. Budapest, 1–4. (Társszerző: Hirschberg Jenő.)

     50.         Die Rolle der akustischen Analyse in der Diagnostik pathologisch veränderter Säuglings­stimmen. Proceedings 16th int. Congr. Logopedics and Phoniatrics. Inter­laken, Basel, 171–177. (Társszerző: Hirschberg Jenő.)

     51.         Emfázis és fonológiai rendszer viszonyához. Nyelvtudományi Közlemények 78: 475–478.

     52.         Hangrendi kivételek értelemmegkülönböztető színeváltozásáról. Magyar Nyelv 72: 95–97.

     53.         Intra- and interlingual specifics in distribution phenomena. Acta Linguistica Hungarica 26: 67–76.

     54.         Papers in interdisciplinary speech research. Nyelvtudományi Közlemények 78: 208–209.

     55.         Re-zitationen positiv und negativ. Dombrady, G. S.: Äusserungen. Hamburg 3233.

     56.         Szabálytalan beszédfolyamatok szabály jellegű jellemzői: Wacha Imre–Molnár József (szerk.): A beszédszimpózion magyar előadásai. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 139. Budapest, 74–76.

     57.         The Hungarian–English Contrastive Linguistics Project Working Papers 1–4. & 6. Nyelvtudományi Közlemények  78: 200–204.

     58.         Über technische Möglichkeiten der Messung der Stimmqualität des Sprechers: Stock, E., Suttner, J. (eds.): Sprechwirkung. Halle, 104–106.

 

1977

     59.         A „felsikló” hanglejtésforma létrejöttének magyarázata a hanglejtésképzés módozatai alapján: Bolla Kálmán (szerk.): Fonetika 77. Vizsgálatok a hang­tan köréből. Budapest, 44–46. Ugyanez: Magyar Fonetikai Füzetek 1: 104–107.

     60.         Deme–Ferenczy–Grétsy–Szathmári–Wacha: A rádióbemondó beszéde. Magyar Nyelv 73: 117–119.

     61.         Kapcsolatzavarok mindennapi nyelvhasználatunkban. Magyar Nyelvőr 101: 482–490.

 

1978

     62.         A beszéd és az írás: Kovalovszky Miklós (szerk.): Nyelvünk világa. Budapest, 20–22.

     63.         A kifejezési szint tipológiájának lehetőségéről (magyar–svéd dallamösszevetés alapján). Általános Nyelvészeti Tanulmányok 12: 233–241.

     64.         A magyar hangtan válogatott bibliográfiája. Nyelvtudományi Közlemények  80: 238–239.

     65.         Általános Nyelvészeti Tanulmányok X. A nyelv hangdomíniuma. MTA I. O K 30: 132–136.

     66.         Általános Nyelvészeti Tanulmányok X. A nyelv hangdomíniuma. Nyelvtudományi Közlemények 80: 437–442. (Társszerző: Bolla Kálmán.)

     67.         Általános Nyelvészeti Tanulmányok X. A nyelv hangdomíniuma. Acta Linguistica Hungarica 28: 378–382.

     68.         Décsy: Sprachherkunftsforschung I. Nyelvtudományi Közlemények  80: 252–255.

     69.         Az ’elvont’ fonéma definíciói. Magyar Fonetikai Füzetek 2: 24–30.

 

1979

     70.         A hangtulajdonságok felhasználásának rétegei. Magyar Fonetikai Füzetek 3: 14–18.

     71.         A szó válsága. Gondolat Kiadó, Budapest.

     72.         A szünet és a junktúra. Magyar Fonetikai Füzetek 4: 7–32.

     73.         Defining the phoneme: phenomenological aspects. Proceedings 8th int. Congr. Phonetic Sciences. Copenhagen, I. 320.

     74.         Hangtani egyetemes egységek kutatásáról. Magyar Nyelv 75: 395–405.

 

1980

     75.         A magyar beszédhangok képzése. 964. sz. hangosfilm. Tanért, Budapest. Szak­anyag. (Társszerzők: Montágh Imre, Wacha Imre.)

     76.         Davidsen-Nielsen: Neutralization and archiphoneme. Acta Linguistica Hungarica 30: 406–408.

     77.         Egyetemes fonetikai–fonológiai egységek kutatása és értéke az interlingvális fono­lógiai összevetésben. Magyar Fonetikai Füzetek 5: 29–39.

     78.         Eljárás és kapcsolási elrendezés különösen csecsemők és kisdedek sírási és köhögési hangjainak, valamint légzési zörejeinek tipológiai meghatározására. (Hirschberg Jenő­vel és Olaszy Gáborral közösen.) A találmány NSzO jelzete: A 61 5/00 G 01 1/14. A bejelentés napja: II. 28.

     79.         Kassai: Időtartam és kvantitás a magyar nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények  82: 415–418.

     80.         Korunk kommunikációs zavarai”. Magyar Nyelvőr 104: 494–502.

     81.         Nagy: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Magyar Nyelvőr 104: 512–513.

     82.         What can be said and what will be understood? Tarnóczy Tamás, Vicsi Klára (eds.): Proceedings Symposion on Speech Acoustics. ’Speech Recognition by Human and by Machine’. Budapest, 135–139.

 

1981

     83.         Az anyanyelvoktatás valóságfüggőségéhez: Szende Aladár (szerk.): Az anya­nyelvi oktatás korszerűsítésének változatai. Budapest, 118–122.

     84.         Elmenni elmehetek...?! Egy önálló szövegfonológiai dallamtípus elemzése. Magyar Nyelv 77: 141–148. (Társszerző: Kozma Endre.)

     85.         Goldziher Ignác: A középkori muszlim és zsidó filozófia: Goldziher Ignác, Az iszlám kultúrája. Gondolat: Budapest, 865–921. (Fordítás.)

     86.         Nordenstreng: Közléselmélet. Magyar Nyelvőr 105: 373–374.

     87.         Vértes O. András 70 éves. Magyar Nyelv 77: 505–506.

     88.         Vértes O.: A magyar leíró hangtan története. Magyar Nyelvőr 105: 486–488.

 

1982

     89.         A hangtani kutatások eredményei és alkalmazási lehetőségeik a közoktatásban. Magyar Nyelvőr 106: 452–462.

     90.         A levegőnyomás szerepe a hangképzésben: Bolla Kálmán (szerk.): Fejezetek a magyar leíró hangtan köréből. Budapes, 67–69.

     91.         A mai magyar nyelv fonémái: Bolla Kálmán (szerk.): Fejezetek a magyar leíró hangtan köréből. Budapest, 233–265.

     92.         A nyelvi közlés zavarainak alapkategóriája: az általánossal való helyettesítés. Magyar Filozófiai Szemle 26/4: 506–539.

     93.         Criteria of speech research in the explanation of language acquisition pro­cesses. 8. Akusztikai Kollokvium. Előadások. Budapest, 322–326. (Társ­szerzők: Gósy Mária és Kassai Ilona.)

     94.         Merlingen: Artikulation und Phonematik des H. Acta Linguistica Hungarica 32: 199–201.

     95.         Pathological cry, stridor and cough in infants. Akadémiai Kiadó: Budapest. (Társszerző: Hirschberg Jenő.)

     96.         Többértelműség és célzás. Nyelvtudományi Közlemények 84: 203–220.

 

1984

 

     97.         Az akusztika szerepe a nyelvészeti kutatásokban. Kép- és Hangtechnika 30: 81–83.

     98.         Décsy: Global linguistic connections. Magyar Nyelvőr 108: 548–549.

     99.         Décsy: Sprachherkunftsforschung II. Nyelvtudományi Közlemények 86: 460–461.

100.         Elemi beszédesemény és fonéma. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 15: 293–302.

101.         Lüdtke: Kommunikationstheoretische Grundlagen des Sprachwandels. Nyelvtudományi Közlemények 86: 284–289.

 

1985

102.         A valóságfeltárás zavarai a közlésben: Hárdi István, Vértes O. András (szerk.): Beszéd és mentálhigiéné. Budapest, 75–78.

103.         Gósy: Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében. Magyar Nyelvőr 109: 118.

104.         Olaszy: A magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítő elemeinek szerkezete és szinté­­zise. Magyar Nyelvőr 109: 499–500.

105.         On the sound pattern of Hungarian. UAJb–Uralic-Altaic Yearbook 16: 1–32. (Társszerző: Beöthy Erzsébet.)

106.         Pathologische Schreistimme, Stridor und Hustenton im Säuglingsalter. S. Fischer Verlag: Stuttgart, New York und Akadémiai Kiadó, Budapest. (Társszerző: Hirschberg Jenő.)

107.         Spectral phonocardiography: on a new interpretation model in heart sound analysis. Kékes Ede, Martos Lajos (eds.): Proceedings 4th European Con­ference on Mechano­cardiography. Budapest, 49. (Társszerzők: Bá­nyai Ferenc, Olaszy Gábor, Simó Gábor.)

 

1986

108.         A hangtani kutatások újabb eredményei és alkalmazási lehetőségeik a köz­okta­tásban: Szende Aladár (szerk.): Program az anyanyelvi nevelés tovább­fejlesztésére. Budapest, 219–35.

109.         Beöthy: Hongaars – Fundamentele Grammatica voor Nederlandstaaligen. Hungarian Studies [Amsterdam] II: 283–4.

 

1987

110.         Megérthetjük-e egymást? – Korunk kommunikációs zavarai. Gondolat Kiadó, Budapest.

111.         On communication disorders in everyday language use: abstract perspectives and over­generalisation. Annales URE–Sectio Linguistica 17: 236–273.

112.         Phonemic status, phonetic change and morphophonemic alternations. Proceed­ings 11th int. Congr. Phonetic Sciences. Tallinn, II. Tallinn, 411–414.

113.         Spectral phonocardiography: on a new interpretation model in heart sound anal­ysis. Kékes Ede, Martos Lajos, Mihóczy László (eds.): Non-invasive Cardi­ol­ogy. Budapest, 449–451. (Társszerzők: Bányai Ferenc, Olaszy Gábor, Simó Gábor.)

 

1988

114.         A Magyar Fonetikai Fü­ze­tek/Hungarian Papers in Phonetics című kiadvány­sorozat szerkesztése

115.         A note on morphophonological alternations in Hungarian. UAJb–Ural-Altaic Year­book 60: 177–182.

116.         A project report on the investigation of communication disorders in everyday language use. Nuyts, J. (ed.): IPrA Survey of Research in Progress. Wilrijk, 94.

117.         A szegmentumsor időszerkezetének egy problémája: a lazítás szerepe. Műhelymunkák 5: 3164.

 

1989

118.         A Magyar Fonetikai Fü­ze­tek/Hungarian Papers in Phonetics című kiadvány­sorozat szerkesztése

119.         On how we speak when we speak as we speak (Multi-layer PR and [post]-postlexical processes in Hungarian). Acta Linguistica Hungarica 29: 225–272.

120.         Phonematik des Ungarischen: Simultane Vokalsysteme und Probleme des Kon­sonantismus. Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica 9. Hamburg, 184–185.

121.         Phonological representation and global programming. Magyar Fonetikai Fü­ze­tek/Hungarian Papers in Phonetics 21: 132–135.

 

1990

122.         A Magyar Fonetikai Fü­ze­tek/Hungarian Papers in Phonetics című kiadvány­sorozat szerkesztése

123.         A politikai kultúra néhány nyelvhasználati–pragmatikai vonatkozása (1957–1988). Magyar Nyelvőr 114: 22–30.

124.         G. S. Dombrady. Stadium 3/4: 34 és 111.

125.         Géza S. Dombrády: Versek. Stádium/Stadium III/4: 109–111. (Fordítás.)

126.         Hommage à Iván Fónagy. Magyar Fonetikai Fü­ze­tek/Hungarian Papers in Phonetics 21: 133–141.

127.         Lazítási folyamatok a köznyelvben. Balogh Lajos, Kontra Miklós (szerk.): Élőnyelvi ta­nul­mányok. Linguistica, Series A, Studia et Dissertationes 3. Buda­­pest, 182–188.

128.         Lingua politica cum voluntate falsum enuntiandi. Holmi 2: 244–252.

 

1991

129.         A japán irodalom kincsesháza. Stádium/Stadium IV/3: 30–36, 61–63. (Dombrády Gézával, fordítás.)

130.         A Magyar Fonetikai Fü­ze­tek/Hungarian Papers in Phonetics című kiadvány­sorozat szerkesztése

131.         A psycholinguistic interpretation of pauses in spontaneous utterances (spoken by normal and schizophrenic subjects). Acta Linguistica Hungarica 40: 449–465. (Társ­­szerző: Sallai János.)

132.         Can markedness be defined more positively? Bahner, W, Schildt, J., Viehweger, D. (eds.): Proceedings 14th int. Congr. Linguists. Berlin, I. Berlin, 543–545.

133.         Géza S. Dombrády: Agressziogrammák. Stádium/Stadium IV/2: 80. (Fordítás.)

134.         Géza S. Dombrády: Agressziogrammák. Stádium/Stadium IV/4: 63–66. (Fordítás.)

135.         Lenition processes and Global Programming Principle. Proceedings 12th int. Congr. Phonetic Sciences. Aix-en-Provence, 5. Aix-en-Provence, 126–129.

136.         On communication disorders in everyday language use: A sketch of typology. Annales URE Sectio Linguistica 22: 249–290.

137.         On temporal pattern distortions in present-day Hungarian. Gósy Mária (szerk.): Temporal Factors in Speech. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv­tudo­mányi Intézete, Budapest, 1–26.

138.         On two tendencies in distorting state-descriptions in present-day Hungarian. Magyar Fonetikai Fü­ze­tek/Hungarian Papers in Phonetics 23: 1–25.

139.         Rose Ausländer: Versek. Stádium/Stadium IV/4: 61–62. (Fordítás.)

 

1992

140.         A japán irodalom kincsesháza. Stádium/Stadium V/1: 67–74, 61–63. (Dombrády Gézával, fordítás.)

141.         A Magyar Fonetikai Fü­ze­tek/Hungarian Papers in Phonetics című kiadvány­sorozat szerkesztése

142.         Géza S. Dombrády: Versek. Stádium/Stadium V/4: 41–421. (Fordítás.)

143.         Kontra–Váradi: Studies in Spoken Languages: English, German, Finno-Ugric. Magyar Nyelvőr 116: 233–237.

144.         Phonological representation and lenition processes. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

 

1993

145.         A Horger-törvény és a szótagkivetés a mai magyar­ban. Horváth Katalin, La­dányi Mária (szerk.): Állapot és történet – szinkrónia és diakrónia – viszonya a nyelv­ben. Budapest, 173–179.

146.         A Magyar Fonetikai Fü­ze­tek/Hungarian Papers in Phonetics című kiadvány­sorozat szerkesztése

147.         A szekvencia időszerkezetének torzulása a köznyelvi beszéd lazítási folyama­tai­ban. Nyelvtudományi Közlemények 91: 3–48.

148.         A zsámbéki modell (Javaslat az informatikai alapú, kétfokozatú tanítóképzés be­vezetésére). Iskolakultúra 3/12: 61–71. (Társszerzők: Bencze Lóránt, Sípos Lajos, Csébfalvi Károly.)

149.         Kemény: Normatudat – nyelvi norma. Magyar Nyelvőr 117: 242–245.

150.         Vezetéknevek morfonológiai különállásáról. Névtani Értesítő 15: 295–297.

 

1994

151.         A Magyar Fonetikai Fü­ze­tek/Hungarian Papers in Phonetics című kiadvány­sorozat szerkesztése

152.         Do historical changes repeat themselves? (On historical Two-Open Syllable Shortening and present-day Fast-Speech Syllable Elision in Hungarian). Acta Linguistica HungaricaHH 42: 63–74.

153.         Hungarian (Illustrations of the IPA). International Journal of Phonetics 4: 91–94.

 

1995

154.         A beszéd hangszerelése. (Idő, hangmagasság, hangerő és határjelzés a köz­lésben). A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

155.         A johalal és a zypazzon. A magyar nyelv történeti nyelvtana. BUKSz 7: 183–188.

156.         Fülei-Szántó: A verbális érintés. Magyar Nyelvőr 109: 419–421.

157.         Média: tények és tendenciák. Harmadik Part 20–21: 42–45.

158.         Mutasd meg Poisson-eloszlásodat, s megmondom, ki vagy. Magyar Tudo­mány 40: 468–470.

159.         Reference and socially controlled knowledge. Richard A. Geiger (ed.): Reference in Multidisciplinary Perspective: Philosophical Object, Cognitive Sub­ject, Inter­subjec­tive Process. Hildesheim/Zürich/New York, Georg Olms Verlag, 387–404. (Társszerző: Bencze Lóránt.)

160.         Spontán közlések beszédszüneteinek pszicholingvisztikai értelmezése. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 18: 215–228. (Társszerző: Sallai János.)

 

1996

161.         A betiluai Judit keze. (Variáció egy Gustav Klimt-témára.) Bánki Judit (szerk.: ) Emlék­könyv B. Lőrinczy Éva születésnapjára. A Magyar Tudományos Aka­dé­mia Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 162–167.

162.         A jelentés alapvonalai. (A jelentés a nyelvi kommunikációban). Corvinus, Budapest.

163.         A média önreflexiójának egy elméleti félreértése: *Média = hatalom. R. Molnár Emma (főszerk.), Galgóczi László, Nagy L. János (szerk.): Absztrakció és való­­ság. Békési Imre köszöntése. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiadó, Szeged, 323–329.

164.         Affrikáták – pörön kívül. II. Terts István (szerk.): Nyelv, nyelvész, társadalom. Janus Pannonius Tudományegyetem–PSzM Projekt Programiroda, Pécs, 283–289.

165.         Hangsúly és hanglejtés. Sipos Lajos (főszerk.): Pannon Enciklo­pédia. Dunakanyar 2000, Budapest, 122–123.

 

1997

166.         „... hiába fel ne vedd!” Kiss Gábor–Zaicz Gábor (szerk.): Szavak – nevek – szó­tá­rak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. A Magyar Tudományos Aka­dé­mia Nyelv­tudo­mányi Intézete, Budapest, 398–405.

167.         Alapalak és lazítási folya­matok. Linguistica, Series A, Studia et Disser­ta­ti­o­nes 22. A Magyar Tudományos Aka­dé­mia Nyelvtudományi Intézete, Budapest.

168.         Információvesztés morfolexémikus változatok kialakulásában. (Egy Telegdi-tétel meg­köze­lítései.) Nyelvtudományi Közlemények 95: 193–200.

169.         Insights from the negative: the metaphors of ’Father’ in Hungarian oaths and invective formulas. LAUD Working Papers. Series A: General & Theoretical Paper Nº 405. Gerhard-Mercator-Universität: Duisburg, 1–9.

170.         Kiefer (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. 2. Fonológia. Nyelvtudományi Közlemények  85: 245–256.

171.         Stylized raise: A new device for structure building in Hungarian. Fónagy-Emlékülés. Budapest, május 7–9.

 

1998

172.         A szerkezeti tagolás változása a mai magyar beszédközlésben. Sándor Klára (szerk.): Nyelvi változó – nyelvi változás. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiadó, Szeged, 27–30.

173.         A természetes fonológia és magyar alkalmazásai. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 19: 137–164.

174.         Kertész: Heuristik der deutschen Phonologie. Eine elementare Einführung in Strategien der Problemlösung. Acta Linguistica Hungarica 45/3–4: 404–408.

175.         Miért nem változik egy fonéma (fonológiai) önazonossága, ha a beszédben megvál­tozik képviseletének individualitásfoka? Gósy Mária (szerk.): Beszédkutatás ’98. Beszéd, spontán beszéd, beszédkommunikáció. A Magyar Tudományos Aka­dé­mia Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 89–93.

176.         Montée stylisée: un nouveau moyen de structurer la phrase en hongrois. Imre Szabics (red.): Actes des Rencontres en l’honneur d’Iván Fónagy. Revue d’Études Françaises 3. Budapest, 19–23.

177.         Paszternák Hamlet-arcai – magyar tükörben. Mayer Erzsébet (szerk.): A szem és a fül varázsa. Soknyelvűségért Alapítvány: Budapest, 42–53. (Társszerző: Mayer Erzsébet.)

178.         Paszternák Hamlet-arcai – magyar tükörben. Zoltán András (szerk.): Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. ELTE BTK: Budapest, 393–401. (Társszerző: Mayer Erzsébet.)

179.         Upside-down metaphors of ’Father’. (The case of Hungarian oaths and invective formulas.) Biebuyck, Benjamin, René Dirven and John Ries (eds.): Faith and Fiction. Interdisciplinary Studies on the Interplay Between Metaphor and Religion. Peter Lang: Frankfurt am Main, Bern, Wien, London and New York, 83–96.

 

1999

180.         A szótag a köznapi beszéd lazítási folyamataiban és a történeti változás tükrében. Kassai Ilona (szerk.): Szótagfogalom – szótagrealizációk. Budapest, 63–83.

181.         Simultane Vokalsysteme und Probleme des Kon­sonantismus: Phonematik des Unga­ri­schen. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 21–22: 213–217.

182.         Valaczkai: Atlas deutscher Sprachlaute. Modern Filológiai Közlemények I/2: 138–141.

 

2000

183.         Állapot és változás kategóriái a mai magyar nyelvben. http: //www.nytud.hu/mtanyio/ Pro2000.htm, szende.rtf

184.         Hozzászólás és alternatívák a ’Zsámbéki Modell II.: A pedagógusképzés reneszánsza (kihívások, jövőkép, stratégia)’ című témavázlathoz és koncepcióhoz. Budapest, 2000. június. 1–4. Szakanyag.

 

2001

185.         A j kérdése: rendszerhely, fonotaktikai pozíció és történeti változások. Andor Jó­zsef, Szűcs Tibor és Terts István (szerk.): Színes eszmék nem alszanak... Szépe György 70. születésnapjára. Lingua Franca Csoport: Pécs, 225–236. (Társszerző: Cser András.)

186.         Normakövetés a nyelvleírásban és változás a nyelvben. Bartha Magdolna, Stephanides Éva (szerk.): A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkal­ma­zott Nyel­vé­szeti Konferencia előadásainak válogatott gyűjteménye. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 417–420.

187.         Szépe Judit: Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolya­mataiban. Nyelvtudományi Közlemények 98: 361–365.

 

2002

188.         Elemzés és újraelemzés: alapszerkezetek áthallásai redukált formákban. Fóris Ágota, Kárpáti Eszter és Szűcs Tibor (szerk.): A nyelv nevelő szerepe. Lingua Franca Csoport, Pécs, 315–317.

189.         Hangsúly és hanglejtés. Sípos Lajos (főszerk.): A magyar nyelv és irtadalom enciklo­pédiája. Magyar Könyvklub, Budapest, 164–166.

190.         Hangtan 2002: Az elágazó ösvények kertje. Előadás a „Kísérleti fonetika és laboratóriumi fonológa” című konferencián. (Debrecen, április 12.) Hunyadi László (szerk.): Kísérleti fonetika – laboratóriumi fonológia. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Nyomdája, Debrecen, 99–110.

191.         Közügy. Valóság 45/2: 24–33.

192.         Meghasonlás és áthidalások a hangtanban. Magyar Nyelv 98/4: 432–441.

193.         Pragmatika. Alapfogalmak és keretelméletek. PKE BTK, Piliscsaba. Egyetemi jegyzet.

194.         Szövegnyelvészet. Műveleti megközelítés. PKE BTK, Piliscsaba. Egyetemi jegyzet.

195.         The question of [j]: systemic aspects, phonotactic position and diachrony. Sprach­theorie und germanistische Linguistik 12/1: 27–42. (Társszerző: Cser András.)

 

2003

196.         ’Műveleti megközelítés’ a szekvenciaszervezés fomológiájában. In: Hunyadi László (szerk.): Kísérleti fonetika – laboratóriumi fonológia a gyakorlatban. Kossuth Egyetemi Nyomda, Debrecen, 165–180.

197.         A magyar felsőoktatás hajmeresztő jövőképe. Magyar Nemzet 66: augusztus 29., 6. (201. szám)

198.         Spontán közlések beszédszüneteinek pszicholingvisztikai értelmezése. In: Gósy Mária – Menyhárt Krisztina (szerk.): Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához. Nikol, Budapest, 243–256. (Társszerző: Sallai János.) – Újraközlés, l. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 18: 209–222.

199.         Utak a magyarhoz. In: Újváry Gábor (főszerk.): A Balassi Bálint Intézet évkönyve 2003. Hungarológia a XXI. században. Balassi Bálint Intézet, Budapest, 123–127. (Társszerző: Szépe Judit.) – Eredetileg: Utak a magyarhoz. (Újabb nyelvleírási modellek és alkalmazásaik.) Előadás a Balassi Bálint Intézet által rendezett szimpóziumon. (május 31.)

 

2004

200.         Csuklik, kotlik, hámlik. Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék módjelezéséről. Magyar Nyelv 100: 358–367. (Társszerző: Szépe Judit és Gerstner Károly.)

201.         Ellentmondás és logika a tudománypolitikában. Magyar Nemzet 67: augusztus 10., 6. (208. szám)

202.         Elvek és indulatok a tudományban. Magyar Nemzet 67: március 27., 32. (75. szám)

203.         Hogyan nyúljon a nyelvész a nyelvhez? Édes Anyanyelvünk 26/4: 4. (Társszerző: Szende Virág.)

 

2005

204.         Szende Tamás vallomása pályájáról. In: Bolla Kálmán (szerk.): Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 66. Szende Tamás. Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 5–14.

205.         Fónagy Iván 1920–2005. Egy életmű vezértényezői. Nyelvtudományi Közlemények 102: 275–279.

 

2006

     29.         Szófelidézés elakadásokban. In: Galgóczi László – Vass László (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. JGYF Kiadó, Szeged, 360–363. (Társszerző: Szépe Judit.)

     30.         Aki Wernickések közé keveredik, megeszik a fonológusok. In: Kálmán László (szerk.): KB 120 A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. MTA Nyelvtudományi Intézet – Tinta Könyvkiadó, Budapest, 389–397. (Társszerző: Szépe Judit.)

 

 

2007

     31.         Mire jó, és milyen a „jó” fonológia? Magyar Nyelv CIII/2: 137–149. (Társszerző: Szépe György és Szépe Judit.)

 

 

2008

     32.         Iván Fónagy (1920–2005): leitmotifs in his oeuvre. Acta Linguistica Hungarica 55/2008/1–2: 131–145.

     33.         Sírásdiagnosztika. Beszédgyógyítás 18/2: 70–75. (Társszerző: Illényi András, Hirschberg Jenő, ifj. Várallyay György, Benyó Zoltán, Farkas Zsolt, Katona Gábor.)

     34.         Pediatric Airway: Cry, Stridor, and Cough. Plural Publishing Inc., San Diego (California). (Társszerző: Hirschberg Jenő, Peter J. Koltai, Illényi András.)

 

 

 

 

 

 

 

DDD Vissza a főoldalra